1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor overeenkomsten die met Webslim zijn aangegaan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.

1.2 Onder “klant” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon, diens gevolmachtigde(n) en andere rechthebbenden, die met Webslim een overeenkomst heeft/hebben afgesloten of wenst af te sluiten.

1.3 De toepasselijkheid van door de eventueel door de klant gehanteerde andere Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Door het aanvaarden van een door Webslim aangeboden offerte en/of het plaatsen van een order aanvaardt de klant deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door klant nadere gegeven opdrachten ongeacht een schriftelijke bevestiging van Webslim.

1.5 Webslim behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden in werking op de datum van de volgende contractsverlenging (of eerder indien wettelijk vereist). De laatste Algemene voorwaarden treft u aan de op website van Webslim.

2. Overeenkomsten

2.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Webslim pas tot stand nadat Webslim voor de klant heeft gewerkt.

2.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen (waaronder ook mondelinge afspraken en/of toezeggingen door een of beider partijen) zijn slechts bindend als deze schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.

2.3 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de klant voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

2.4 Webslim is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst of daarna, maar voor aanvang van de dienstverlening, van de klant zekerheid te eisen dat aan zowel de betalings- als de overige verplichtingen voldaan zal worden.

2.5 Webslim is bevoegd om, indien dit door haar noodzakelijk dan wel wenselijk wordt geacht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, anderen in te schakelen. Indien nodig zal Webslim hierover met de klant overleg plegen.

3. Duur van de overeenkomst en opzegging

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 Tenzij klant uiterlijk één maand voor het einde van deze periode de overeenkomst opzegt, wordt deze na afloop stilzwijgend verlengd voor een jaar.

3.3 Klant kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de overeenkomst is aangegaan. Klant mag daarnaast ook per e-mail en schriftelijk opzeggen.

3.4 Indien klant bij wijze van proef of kennismaking de overeenkomst is aangegaan, eindigt de Overeenkomst van rechtswege bij afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

3.5 Webslim kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Webslim niet, niet volledig of niet behoorlijk voldoet of daarmee in strijd handelt.

3.6 Webslim heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

3.7 Webslim behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien klant, bewust of onbewust, oneigenlijk gebruik maakt van internet of indien klant, bewust of onbewust, informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving, met de algemeen aanvaarde normen en waarden, discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. Ook is het niet toegestaan om zgn. adultpages, mp3-pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

4. Levering

4.1 Bij aanvraag en registratie van een domeinnaam dient rekening gehouden te worden met een mogelijke doorlooptijd van enkele dagen.

4.2 Plaatsing van een website geschiedt in overleg met de klant.

4.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk aan de klant worden meegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Webslim zal de duur van de overeenkomst worden verlengd met de tijdsduur van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

5. Datatransfer

5.1 Het data/e-mailverkeer is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer dat door Webslim wordt aangeboden.

5.2 Bij de all-in pakketten van Webslim is een Fair Use Policy van toepassing, het dataverkeer is onbeperkt bij normaal gebruik van de geboden functionaliteit.

5.3 Webslim zal klant tijdig informeren bij langdurige overschrijding van de limiet.

6. Intellectuele eigendomsrecht

6.1 Klant dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (bijvoorbeeld shareware) te respecteren en vrijwaart Webslim ter van enige aanspraak.

6.2 Aan klant wordt een niet overdraagbaar gebruikersrecht verleend voor het CMS van Webslim voor de duur van de overeenkomst. Klant is gedurende deze periode eigenaar van de website en bepaalt daarmee de inhoud en het doel.

6.3 De broncode van de website en het CMS is auteursrechtelijk beschermd en blijft eigendom van Webslim.

6.4 Bij domeinregistratie voert Webslim de klant op als houder van de domeinnaam. Klant is dus eigenaar van de domeinnaam.

7. Overdracht van rechten en verplichtingen

7.1 Klant is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webslim.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Webslim is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop weinig of geen invloed kan worden uitgeoefend. Webslim kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Webslim of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Webslim.

8.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Webslim slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, ofwel: vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Webslim voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

8.3 De klant vrijwaart Webslim voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Webslim.

8.4 Webslim kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een of meerdere domeinen van klant door zogenaamde “domein-jackers” wordt of worden ontvreemd, gestolen, verhandeld, etc.

8.5 De klant dient er rekening mee te houden dat informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is en Webslim derhalve niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

8.6 Wijzigingen in de gegevens van klant dient klant direct schriftelijk mede te delen aan Webslim. Als de klant dit niet doet, is hij/zij aansprakelijk voor eventuele schade die Webslim als gevolg daarvan lijdt.

8.7 De klant is aansprakelijk voor alle schade die Webslim mocht lijden ten gevolge van een aan klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit een met Webslim aangegane overeenkomst en uit deze voorwaarden.

8.8 Webslim is niet verantwoordelijk voor het beeldmateriaal dat op de website van klant wordt gebruikt. In een voorstel kan er door Webslim beeldmateriaal worden gebruikt waarvan het auteursrecht onbekend is of bij een derde partij ligt. Dit beeldmateriaal dient puur als voorbeeld. De klant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren of plaatsen van eigen beeldmateriaal of beeldmateriaal waarvan de klant de toestemming heeft deze op de website te gebruiken.

9. Buitengebruikstelling

9.1 Webslim heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Webslim niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Webslim zal klant hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Webslim kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

9.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien klant binnen een door Webslim gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

10 Geschillen

10.1 Op alle door Webslim gedane aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoeringen daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Icons: http://dryicons.com